ระบบพิมพ์เกียติบัตรการแข่งขัน

The 1st National BasicSTEM Innovation E-FORUM 2021

#ยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดงานในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก

The 1st National Basic
STEM Innovation E-FORUM 2021

#กิจกรรม

การบรรยายพิเศษและการประชุมวิชาการ

#กิจกรรม

การแข่งขันของนักเรียน

#กิจกรรม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้

#โครงงานสะเต็มศึกษา

ผลงานนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

#โครงงานสะเต็ม

จากโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ

กำหนดการ

จัดกิจกรรม STEM Online 2021

วันที่ 18 กันยายน 2564

08.30

พิธีเปิดงาน The 1st National Basic STEM Innovation E-FORUM 2021

08.30

การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม

08.30

การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา

08.30

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

09.00

การบรรยายพิเศษแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

10.30

การบรรยายพิเศษแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

วันที่ 19 กันยายน 2564

09.00

การบรรยายพิเศษ มโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

09.40

การนำเสนอผลงานวิชาการของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอน

17.00

พิธีปิดงาน The 1st National Basic STEM Innovation E-FORUM 2021

#หน่วยงานผู้สนับสนุน

STEM Online 2021

แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาพรวมการจัดกิจกรรม THE 1ST NATIONAL BASIC STEM INNOVATION E- FORUM 2021