ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200


ทีมพัฒนาเว็บไซต์

1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์
ครูผู้ดูแล :ทีมพัฒนาเว็บไซต์

2. นายกัมปนาท ชัยมูลฐาน
ทีมพัฒนาเว็บไซต์

3. นายรัชชานนท์ มุขแก้ว
ทีมพัฒนาเว็บไซต์

YRC TECH

Yupparaj Wittayalai School Technology Development