ลำดับที่ ชื่อการแข่ง/ระดับ รางวัล ชื่อ-สกุล/โรงเรียน พิมพ์
1 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางดารากร จางคพิเชียร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาวสวรรยา ขวานเพชร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาวอรจิรา ศรีสุข
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
4 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางกาญจนา ยะใจมั่น
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
5 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสาวรพีพร สมใจ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
6 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสาวนิลิน ปัญญาปา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
7 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง นางสาวสวรรยา ขวานเพชร
โรงเรียนFangchanu
8 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง นางสาวนฤมล กอบแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
9 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง นางณัฐณิชา สิทธิไพศาล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
10 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง นางสาวอรอุมา ฉวีทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
11 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางดารากร จางคพิเชียร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
12 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสวรรยา ชวานเพชร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
13 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
14 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศุภรา ถาอินทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
15 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรพีพร สมใจ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนิลิน ปัญญาปา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
17 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
18 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอภัสรา อินผัด
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
19 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
20 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวนฤมล กอบแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
21 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวรพีพร สมใจ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวนิลิน ปัญญาปา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
24 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวรุ่งทิพย์ หึกขุนทด
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
25 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
26 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
27 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
28 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
29 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : ประถมศึกษา
เหรียญทอง นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
30 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : ประถมศึกษา
เหรียญทอง นายวสุพงษ์ อิวาง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
31 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
32 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาวอีสซา เดสสิ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
33 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
34 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาวสวรรยา ขวานเพชร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
35 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางธิดา ฮาวปินใจ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
36 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาวรัณชญา ออมขัน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
37 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
38 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นายนิธิกร นุภาดี
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
39 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาววริศรา ชมพูแก้ว
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
40 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นายสัญญา ฉอ้อนโฉม
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
41 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นายปิยะ ไชยอ้าย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
42 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสุกัญญา เหมืองสอง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
43 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสุกัญญา เหมืองสอง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
44 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นายสัญญา ฉอ้อนโฉม
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
45 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นายสัญญา ฉอ้อนโฉม
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
46 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
47 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางณัฐณิชา สิทธิไพศาล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
48 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสาวศรินทร์ทิพย์ กริมเขียว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
49 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์
โรงเรียนสันกำแพง
50 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นายพงษ์ตะวัน แสงทอง
โรงเรียนสันกำแพง
51 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์
โรงเรียนสันกำแพง
52 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน นายสถิรมาศ การคนซื่อ
โรงเรียนสันกำแพง
53 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางบุศรา ปาระมี
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
54 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวรพงษ์ เทียมสอน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
55 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสรพงษ์ สมสอน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
56 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสรวัฒน์ ยามสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
57 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายประภาส รวมปะระ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
58 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางจามจุรี พรหมเผ่า
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
59 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
60 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภาวิณี จันทร์หอม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
61 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเพชรศิรินทร์ สุทธิกุลบุตร
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
62 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอรวรรณ ตาขัน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
63 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรพงษ์ สมสอน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
64 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรวัฒน์ ยามสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
65 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน
โรงเรียนสันกำแพง
66 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี
โรงเรียนสันกำแพง
67 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
68 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวสุทธิดา ใส่ยะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
69 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสุกัญญา เหมืองสอง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
70 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางขนิษฐา คมขำ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
71 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางเกศินี ทองอ่ำ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
72 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
73 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายนวมินทร์ วงศ์ไชย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
74 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
75 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวภาวิณี จันทร์หอม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
76 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
77 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรพงษ์ สมสอน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
78 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรวัฒน์ ยามสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
79 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายกัมปนาท อุดมธนวานิช
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
80 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตนา ธรรมวรรณ์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
81 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
82 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอีสซา เดสสิ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
83 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
84 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางดวงดารา โกสินทร์
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
85 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐริกา คำเขียว
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
86 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางดวงดารา โกสินทร์
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
87 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐริกา คำเขียว
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
88 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายกัมพล สีสัน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
89 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายศุภฤกษ์ ปาสาทัง
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
90 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางธิดา ฮาวปินใจ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
91 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวรัณชญา ออมขัน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
92 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
93 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเฉลิมพร เตชะพะโลกุล
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
94 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายประภาส รวมปะระ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
95 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางจามจุรี พรหมเผ่า
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
96 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
97 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกุลวรรธน์ อินทะอุด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
98 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสถิรมาศ การคนซื่อ
โรงเรียนสันกำแพง
99 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอนุวัฒน์ กอบธรรม
โรงเรียนสันกำแพง
100 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
101 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
102 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายทศพล โฆษิตพล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
103 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายรังสิกร ใจกล้า
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
104 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวชุติมา โพธิทอง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
105 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางพิมพิมล คำวงค์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
106 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายปัญกร ชรินธรบรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
107 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรพงษ์ สมสอน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
108 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสรวัฒน์ ยามสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
109 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายอนิส หมานมานะ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
110 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวชฎาพร เชียรศรี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
111 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเอนก ไชยบุตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
112 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายนายจิรวัฒน์ วโรภาษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
113 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางมนัสชนก ตามวงค์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
114 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเอนก ไชยบุตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
115 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
116 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
117 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายอรรณพ สิทธิสาร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
118 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายสิทธิชัย ดวงแสง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
119 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวทัศนีย์ ใจแว้น
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
120 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายชวนัท มณีกร
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
121 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายณัฐพล ไชยบัวแก้ว
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
122 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวปรีดาภรณ์ สุวรรณดี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
123 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
124 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
125 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวสาธินี กันทะมี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
126 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวสาธินี กันทะมี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
128 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์
โรงเรียนสันติสุข
129 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวมัลลิกา สุริยาศักดิ์
โรงเรียนสันติสุข
130 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวกรรณพร ตาแจ่ม
โรงเรียนสันติสุข
131 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวนลัทพร แซ่ยั้ง
โรงเรียนสันติสุข
132 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นายพีรวัส ช่างเขียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
133 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
134 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่
โรงเรียนสันติสุข
135 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวแสงเดือน ตะบิ
โรงเรียนสันติสุข
136 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่
โรงเรียนสันติสุข
137 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นายอานนต์ อุปละ
โรงเรียนสันติสุข
138 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนกฤต เลิศล้ำ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
139 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางอัญชลี เลิศล้ำ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
140 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางอัญชลี เลิศล้ำ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
141 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนกฤต เลิศล้ำ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
142 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรัณชญา ออมขัน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
143 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางณัฐรินีย์ วัฒนาพันธุ์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
144 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
145 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
146 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
147 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
148 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายยุทธนา อิ่นแก้ว
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
149 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศิริพร แก้วใจมา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
150 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศิริพร แก้วใจมา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
151 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนงคราญ นวลฝั้น
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
152 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพรหมพล จันทร์พลับ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
153 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายไตรรงค์ เมธีผาติกุล
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
154 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายฆฤณพิสิฏฐ์ เข็มอัครเจตต์
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
155 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
156 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
157 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤษดา สัตย์พนา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
158 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
159 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
160 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวรเทพ วันกาล
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
161 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
162 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชรัญญา พานิช
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
163 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
164 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
165 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
166 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
167 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
168 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
169 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางเจนจิรา ชูประเสริฐ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
170 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
171 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
172 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชโนดม ชื่นชอบ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
173 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชโนดม ชื่นชอบ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
174 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
175 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
176 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
177 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
178 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
179 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางนุสรา ปัญญานะ
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
180 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
181 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางนงลักษณ์ ทาเขียว
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
182 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชุติมา โพธิทอง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
183 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภาคิน ยค์ทะนะ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
184 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอรวรรณ ตาขัน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
185 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนวันต์ ไชยเสน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
186 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเพชรศิรินทร์ สุทธิกุลบุตร
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
187 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณัฐวุฒิ สิทธิราษฎร์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
188 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
189 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววริยา จำนงชัยดี
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
190 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสรวัฒน์ ยามสุข
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
191 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสรพงษ์ สมสอน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
192 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
193 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
194 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรกฤช อินเปี้ย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
195 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
196 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกุลธิดา อินทะอุด
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
197 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
198 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสันติ กลิ่นขวัญ
โรงเรียนสันกำแพง
199 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกรกรต ภูมมะภูติ
โรงเรียนสันกำแพง
200 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสันติ กลิ่นขวัญ
โรงเรียนสันกำแพง
201 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกรกรต ภูมมะภูติ
โรงเรียนสันกำแพง
202 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
203 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิช
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
204 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสาธิต ชุมของ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
205 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสาธิต ชุมของ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
206 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสาธิต ชุมของ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
207 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสาธิต ชุมของ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
208 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางจุฑารัตน์ เวียงลอ
โรงเรียนหอพระ
209 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางอัสรา วงศ์มณี
โรงเรียนหอพระ
210 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
211 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
212 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
213 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
214 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
215 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
216 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
217 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
218 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรัณชญา ออมขัน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
219 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพิชิต คำบุรี
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
220 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
221 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนฤมล กอบแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
222 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสิทธิชัย ผ่องใส
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
223 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายอุดร ปงกาวงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
224 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
225 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางทองพูล สอนมั่น
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
226 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายนิรันดร์ ปันที
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
227 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรี ชินวัตร บุญก้ำ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
228 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
229 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายภาณุพงศ์ เลขอิน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
230 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวนภสร คำปิ่นแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
231 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวกรวณิชภา ผลมาก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
232 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
233 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสุทัศน์ บุญเลิศ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
234 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
235 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
236 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางจามจุรี พรหมเผ่า
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
237 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายประภาส รวมปะระ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
238 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
239 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
240 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
241 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวนิภาพร นิลประภา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
242 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวสุทธิดา ใส่ยะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
243 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
244 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
245 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายกิตตินันท์ อทุมชาย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
246 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายอนุวัฒน์ อนวัช
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
247 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายจักรพันธ์ คุณา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
248 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
249 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวภาวิณี จันทร์หอม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
250 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางภวรัญชน์ อินัง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
251 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวเกศรา ต๊ะมัง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
252 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายพิเชษฐ์ ฟองมณี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
253 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
254 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายภคนันท์ วรรณวัต
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
255 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางชาฐิติ หอมนาน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
256 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาววาสนา คำเทพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
257 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายปัญกร ชรินธรบรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
258 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
259 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
260 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวนารีรัตน์ วงศ์ไชยา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
261 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสุทธิพร สุทธิ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
262 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
263 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
264 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
265 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
266 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายณัฏฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
267 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวปาริชาติ งานดี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
268 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
269 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายทวิชา ตาวินโน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
270 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวณฐกฤษกา มงคล
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
271 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวทิพากร สงวนวงษ์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
272 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางลาวัณย์ แหวนเพชร
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
273 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสง่า สัตยวากย์สกุล
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
274 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางวิไล พิรา
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
275 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสิทธิชัย จองแดง
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
276 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายนคร ทองแหง
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
277 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายบรรเจิด ไชยมงคล
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
278 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวนัยนา สีกันโท
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
279 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายพิทยา จิ๋วเจริญ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
280 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสุธิรา แก้วมูล
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
281 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายกิติศักดิ์ ติ๊บมา
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
282 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวปุญยวีร์ เรือนคำ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
283 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน
โรงเรียนสันกำแพง
284 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี
โรงเรียนสันกำแพง
285 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายอัธยา เกลี้ยกล่อม
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
286 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
287 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายสมชาติ แผ่อำนาจ
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
288 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นายนิธิกร นุภาดี
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
289 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วม นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”