ลำดับที่ ชื่อการแข่ง/ระดับ รางวัล ชื่อ-สกุล/โรงเรียน พิมพ์
1 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงสุฐิตา เบ้าชาลี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงภัควลัญช์ มุสิกุล
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงเขมิกา ประถมทับ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กชายธนาวุฒิ สินพงศ์อมรกิจ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
5 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กชายสุรเกียรติ สุริยะ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
6 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงดากานดา เจนนานาโชค
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
7 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงวิชญาดา กุณนะ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
8 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงพรธิตา มารินทร์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
9 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยสุวรรณ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
10 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กหญิงปิยะฉัตร กันตีมูล
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
11 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กหญิงจิตรานุช อำรุงพนม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
12 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กหญิงอาเพลิน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
13 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กชายอิสเลศฤทธิ์ ก้อนนาค
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
14 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์กระพันธ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
15 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง เด็กหญิงกนกวรรณ์ เเก้วถิ่นดง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
16 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสุกัญญา จ๋าวตะกุล
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
17 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนิชา สอนวงค์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
18 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวฐนิษฐา สมศักดิ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
19 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชนัญธิดา เรือนดี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
21 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนภสร จันทร์ตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
22 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธนภรณ์ กันทะวงค์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณัฐภัทร คำสุกัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
24 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณัฐพร คำสุกัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
25 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวลภัสรดา อบสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
26 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวกัลยกร ราชอุ่น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
27 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวกุลวดี พนมโพธิวงศ์
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
28 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวบุลิน อัศราชิตโชค
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
29 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอรปรียา สะโน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
30 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณิชากร ไอวรรณ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
31 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวขนิษฐา กันทะนันท์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
32 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวชญาดา อร่ามศรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
33 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐธยาน์ พรมมานิตย์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
34 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายฐิติพงศ์ คำแก้ว
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
35 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวมานิตา ศิริ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
36 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวรสิตา ศรีประเสริฐ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
37 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวนารี เมธีกิตติคุณ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
38 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวปฐมาวดี อนุพันธ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
39 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวพลอย นามใส่
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
40 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวจิญชยา เครือจันทร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
41 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาววิลาสินี บุญเติง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
42 การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM Showcase)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ธัมมนิยามตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
43 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : ประถมศึกษา
เหรียญทอง เด็กชายเสฏฐวุฒิ เปียงใจ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
44 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : ประถมศึกษา
เหรียญทอง เด็กหญิงเขมิกา จันทร์ตา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
45 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : ประถมศึกษา
เหรียญทอง เด็กชายชานนท์ เชอมือ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
46 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กชายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
47 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงพิชชาภา ยอดยิ่ง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
48 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กชายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
49 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงบุญฐิตา พรรณกุล
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
50 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงทอง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
51 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงณิฐชาภรณ์ วาระโว
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
52 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงปิยะดา สุทา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
53 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นายกฤตภัค ฝั้นกาศ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
54 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง นางสาววิภารัตน์ เกียรติยานุกูล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
55 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงปราณปรียา เซี่ยงฉิน
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
56 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงขวัญจิรา พงศ์ไพรสกุล
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
57 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงนรีกานต์ กูลพรม
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
58 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงธัญสิริ ทีปต์บุรพล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
59 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงไพลิน จิระโต
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
60 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงญาดา เรืองพานิช
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
61 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงสิริอาภา ปันทุราภรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
62 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
63 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
64 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
65 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงสุรภา ทิพย์​อุโมงค์​
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
66 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายภูมิพัฒน์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
67 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ใหญ่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
68 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายฐิติพงศ์ คำนิมิตร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
69 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงพิชชาภา ชาญมานนท์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
70 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงฟ้ารุ่ง จูฑะพุทธิ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
71 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายชลากร อัศวณิชชากร
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
72 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายพิชชาทร ศิระมานะกุล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
73 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายภูมิระพี เตียวสกุล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
74 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กชายฐณัจฉพงศ์ ปรีดากัญญารัตน์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
75 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงจอมขวัญ ชื่นตา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
76 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงจิรภัทร ชุ่มมงคล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
77 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงศิริฉัตร เทพประสาร
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
78 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงแอปเปิ้ล ขยันดี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
79 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงพรพรรณ์ นิลารัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
80 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงวรัญญา ผาลัย
โรงเรียนสันกำแพง
81 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงกุลนที บุญฝั้น
โรงเรียนสันกำแพง
82 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงกตัญญุตา ชมสวรรค์
โรงเรียนสันกำแพง
83 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงรมย์รวินท์ จันทร์เขียว
โรงเรียนสันกำแพง
84 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงกฤษติยากร ทองอนันตรัตน์
โรงเรียนสันกำแพง
85 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน เด็กหญิงปพิชญา พวงไม้มิ่ง
โรงเรียนสันกำแพง
86 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวฉัตรกมล เทศจำปา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
87 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนาราวินท์ ปันถลา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
88 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวปวีณ์ธิดา ชาวระวะ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
89 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวประภาศิริ ปานันต์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
90 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจิลลาภัทร เฉินบำรุง
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
91 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภีมวัศ บางขันธ์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
92 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายปรภฎ พรหมเผ่า
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
93 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเจนณรงค์ หน่อแก้ว
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
94 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพีระพรรธ ละคำมา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
95 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุทธิพันธ์ อักษรพันธ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
96 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชัญญา จุ้ยพิทักษ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
97 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพัทธ์ธีรา ธรรมชอบ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
98 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายคุณัญญู ญาติฝูง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
99 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณัฐวุฒิ ถนอมรุ่งเรือง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
100 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวน้ำฝน เมธาอนันต์กุล
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
101 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวสิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
102 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายทยากร อาวรัตนกุล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
103 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเจษฎากร อิษฎ์สกุลวงค์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
104 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวนภัสสร กันทา
โรงเรียนสันกำแพง
105 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวรัชนีกร ใจคำ
โรงเรียนสันกำแพง
106 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวหยาดพิรุณ แสงสุก
โรงเรียนสันกำแพง
107 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายฐิตินันท์ บุญยะมหา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
108 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายภูริพัฒน์ วงษ์แก้วจันทร์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
109 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณิชา ชัยปัญญา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
110 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายญาณวรุฒม์ สุวรรณแพร่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
111 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายกันต์ดนัย คิดหงัน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
112 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายพีรณัฐ สอนศาสตร์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
113 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเจษฎา สุขเสาร์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
114 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวสิริพร อภิพัฒนาชัย
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
115 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายเกริกพล เวชวัน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
116 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสิทธิภาคย์ เสมอใจ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
117 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายจารุวิชญ์ แก้วภูสี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
118 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายวิทยา แสนศรีอมร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
119 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวแก้ว ลุงก๊ะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
120 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวพิมชนก ก๋องแก้ว
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
121 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายธีรภัทร กันทอง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
122 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายอิงครัต มหาชัย
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
123 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวศิริยากร คิดดี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
124 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายพิชญะ แสงนูญ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
125 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายณรงค์ วงษ์จี๋
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
126 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวจันทร์นิภา อินต๊ะ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
127 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวชัญญานุช คงธนอนันต์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
128 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวนัสนันท์ ทุ่มจร
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
129 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวทิตยา ดวงเทพ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
130 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาววราภรณ์ วิเศษสิงห์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
131 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
132 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายณัฐดนัย สุวรรณศิลป์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
133 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายอติราช รักชาติ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
134 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาววลิศรา เงาทอง
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
135 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาววิรัญญา ยอดศรี
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
136 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายรพีภัทร ปัญญานะ
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
137 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวธิดารัตน์ กันทะวงศ์
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
138 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอินทิราวรรณ เรือนใส
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
139 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวเนตรนภา ดวงดี
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
140 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายชนาธร ไพศาล
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
141 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายชนาธิป ไพศาล
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
142 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายธนภัทร์ รุ่งเรือง
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
143 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวพิมมาดา มาเขียว
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
144 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอมลรดา ภคบวร
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
145 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณฏฐกมล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
146 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายทักษดนัย จิโน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
147 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววิมลสิริ ธรรมธิ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
148 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัคนันท์ ลุงคำ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
149 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณิชกุล ชุ่มลือ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
150 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
151 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวปณาลี ทรงอยู่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
152 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกษิดิศ เสริมศรี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
153 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนิติธร ตันกิม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
154 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชนพัฒน์ ใจกว้าง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
155 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิระวัฒน์ ศรีรมณ์
โรงเรียนสันกำแพง
156 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวฐิตาพร เรืองงาม
โรงเรียนสันกำแพง
157 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสิรภัทร กูมุดา
โรงเรียนสันกำแพง
158 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพงศ์วิชญ์ สมตา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
159 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกัมปนาท ชัยมูลฐาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
160 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรชต ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
161 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายคมน์คณิณ มณีสายสุวรรณ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
162 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายสุภณ ธนาธิวัฒน์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
163 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายจักรภพ เย็นกล่ำ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
164 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวอารีย์รักษ์ ตุ้ยหล้า
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
165 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาววรรณพร หว่างป๋อ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
166 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวภัทรา สุขสกุลปัญญา
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
167 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวธมนวรรณ วัฒนะศรี
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
168 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวธนัญญา คำรอด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
169 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวพลอยไพลิน หาญดิกุล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
170 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายดนัยนันท์ ลีเสถียรกุล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
171 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายธีรนันท์ นครไทย
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
172 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายณัฐชนน พรมศรี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
173 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวพรพิมล แสงแวว
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
174 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวรัชฎากร บัวบาล
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
175 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวเกวลิน ศรีเพชร
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
176 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวทัศนีย์ นิโรจน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
177 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐทิตา ปีอาทิตย์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
178 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายธนภัทร สุทธมงคล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
179 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายชยาวัฒน์ อะนาโรจน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
180 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายพงศกร ชัยแก้ว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
181 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นายณัฏฐ์ สมหวัง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
182 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวบูดอ มาเยอะ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
183 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวกณิกนันต์ แซ่ย่าง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
184 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวณัฐริกา ฐานธรรมคีรี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
185 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวปราณปรียา ไชยสาร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
186 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวรุ่งไพลิน สมฤทธิ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
187 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวศุภาพิชญ์ จันทราเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
188 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวพัชรา ทิพย์มนตรา
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
189 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายบัณณวิชญ์ กันทวี
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
190 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวชาลิสา มัจฉาสกุลชัย
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
191 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวธัญจิรา ศรีวงษ์ชัย
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
192 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายพัฒนนันท์ สวนดับภัย
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
193 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวกัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
194 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวปิยะธิดา อินแสง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
195 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวรัตนาภรณ์ บุญทา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
196 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวสุภัสสร ชัยนาท
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
197 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวพิชชาภา สุต๋า
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
198 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวมัลลิกา ยานะวงค์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
199 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายธนากรณ์ พินิจสุวรรณ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
200 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวจารุวรรณ ไชยยอดแก้ว
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
201 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวปรีดีญาภรณ์ แย้มฟัก
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
202 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวสุวรรณี ขันทอง
โรงเรียนสันติสุข
203 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวออมสิน งัวผะ
โรงเรียนสันติสุข
204 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวณัฐธิดา บุญมา
โรงเรียนสันติสุข
205 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวณัฐภรณ์ พุทธยัง
โรงเรียนสันติสุข
206 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นางสาวนิรุชา วิศาลวรกุล
โรงเรียนสันติสุข
207 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทองแดง นายเทวราช หว่างเก้า
โรงเรียนสันติสุข
208 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวนางสาวพรชิตา โกวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
209 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวพัชราภรณ์ มั่นยุติธรรม
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
210 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวณปภัช สุวรรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
211 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นายชาญชล แซ่เท้า
โรงเรียนสันติสุข
212 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาววริศรา แซ่โซ้ง
โรงเรียนสันติสุข
213 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวสุนิสา แซ่เฒ่า
โรงเรียนสันติสุข
214 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวกานต์สินี ราษฎรบำรุงไพร
โรงเรียนสันติสุข
215 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวพรรณิกา เจิตพลอย
โรงเรียนสันติสุข
216 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม นางสาวสุมาลี ควรอนุรักษ์พนา
โรงเรียนสันติสุข
217 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรุจิสา กระบวนเนตร
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
218 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสาธิดา วัฒนมาลา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
219 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอุรัสยา แม่นดี
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
220 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวลภัสศิริ มูลฟอง
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
221 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายศิรชัช ไข่แก้ว
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
222 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิรวัฒน์ มาลัยวรรณ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
223 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสรวิศ ทิพย์เวียง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
224 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพิธิวิท เนตรคำยวง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
225 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณัฐวุฒิ ทาก๋า
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
226 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายศุภกร เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
227 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเจษฎาภรณ์ สมสมัย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
228 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเมธีพัชร์ สันธิ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
229 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวรกฤต อุ่นบ้าน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
230 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเมธาวัสส์ สันธิ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
231 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤศน์วัต หงษ์คำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
232 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธันธิดา บุญเปลี่ยน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
233 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวบีรภัทร ภัทรประภากร
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
234 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวมัญชุพร จันทร์สว่าง
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
235 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเจษฎา ปลิวคำ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
236 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวหทัยรัตน์ เสาร์แก้ว
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
237 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวแพรววนิต มาลาหอม
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
238 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกุลปริยา จันทรโชติ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
239 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายณัฐชนน รุ่งสุข
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
240 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนันต์ธวัช อังคะปาน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
241 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนพัฒน์ ไชยการ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
242 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอิทธิพัทธ์ แสนเมืองมา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
243 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนกร ชื่นถาวร
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
244 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพัทธมน ณ เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
245 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวครองขวัญ บริบูรณ์ธนารักษ์
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
246 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพีรวัส สุคันธมาลา
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
247 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสาธิรัตม์ สิงห์คำ
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
248 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสิริวิมล โปธาตุ
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
249 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนิธินัดดา กาวี
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
250 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพลอยชมพู ไกรสกุล
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
251 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัทรนารถ อุปนันไชย
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
252 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวฐิติภรณ์ อินทรรุจิกุล
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
253 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสุชญา เอกวัฒนกุล
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
254 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธันยพร สารดี
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
255 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายทิพกร โชคสถิต
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
256 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเฉลิมเผ่า เซ่งจ่าว
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
257 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรัชพล เซ่งจ่าว
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
258 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณัฎฐณิชา ไฝคำ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
259 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวลลิดา บุญวงค์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
260 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอธิษฐาน ปัญญา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
261 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนดล นำทาน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
262 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุรัตกูล วงษา
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
263 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสุพรรษา สิทธิมงคล
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
264 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวชิรวิทย์ ใจดี
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
265 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววรันธร สมร่าง
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
266 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพรธิดา ก๋าสอน
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
267 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธรรมนูญ ตันธนสิน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
268 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจริง ใจจันทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
269 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกัลยาณี บัวคอม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
270 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชยพัทธ์ วุฒิ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
271 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายราชวรดิฐ กูนา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
272 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอานนท์ วิชญะกรสกุล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
273 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤตณะพัชร ชูพินิจ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
274 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายศรีบุญ คำแก้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
275 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอาทิตย์ คำแก้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
276 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนภศร รวงผึ้ง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
277 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชาลินี เครือต๊ะ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
278 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชลิดา เครือต๊ะ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
279 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
280 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจิราพร ใจยสุข
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
281 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกนกพิชญ์ อุปะละ
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
282 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนวพล พรหมเผ่า
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
283 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤติพงศ์ จันทร์ตา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
284 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิรไนย จินาเฟย
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
285 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายปุณณวิช ศิลปเสริฐ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
286 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพนาย แสงหล้า
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
287 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสิตานัน ยาโนะ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
288 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายไทยเงิน ปินตา
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
289 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุประวีณ์ พงษ์เดชากุล
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
290 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนฤมล อูปสาร
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
291 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนวพล ศรีบุญเรือง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
292 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายธนพงษ์ วงศ์เขื่อนแก้ว
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
293 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวมะลิวรรณ์ นวลใย
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
294 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรพีภัทร ปัญญานะ
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
295 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววิรัญญา ยอดศรี
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
296 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชาลิสา พรมลือ
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
297 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรัตน ธารพิพิธชัย
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
298 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพิชามญชุ์ บัวสำลี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
299 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพิมลักษณ์ เดชะกัน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
300 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุรัตน์ เปียงแหล่
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
301 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกานต์ธิดา วงศ์ทวี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
302 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววริศรา มาปินตา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
303 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพักตร์พิไล ศรีนวล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
304 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววราภา คาวะนา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
305 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวิชัย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
306 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนีรานันต์ ไชยสุวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
307 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
308 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพิชญุตม์ สมบัติ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
309 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวปัญทิตา อาจสร้อย
โรงเรียนสันกำแพง
310 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรินรดา ปาลีตา
โรงเรียนสันกำแพง
311 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภาราดร สานเมือง
โรงเรียนสันกำแพง
312 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธารน้ำ ธนูจันทร์
โรงเรียนสันกำแพง
313 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกัญญารัตน์ เชอมือ
โรงเรียนสันกำแพง
314 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพฤษภาพร วีระจันทร์
โรงเรียนสันกำแพง
315 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเอกธนา อภิญญาวิวัฒน์
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
316 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายศักดากร คูยิ่งรัตน์
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
317 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภาณุพงศ์ ตันกุริมาน
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
318 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายบุณยวีร์ ศิริรัตน์
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
319 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายชวัลวิทย์ รวมมิตรสมัคร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
320 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายอภิรักต์ คำมาปัน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
321 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอมรกานต์ เทียนแท้
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
322 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนารีรัตน์ รัตนกุล
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
323 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณฐพร กิณเสน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
324 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายทรงพล ตั้งภานุศรี
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
325 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุทัศน์ เลาซาง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
326 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวิทยา ตวงลาภทวีกิจ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
327 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศิริวรรณ ชุมชัย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
328 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพี เวยหยื่อ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
329 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจายแหลง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
330 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกานต์ นางเป
โรงเรียนหอพระ
331 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสิทธิศักดิ์ พยาบาล
โรงเรียนหอพระ
332 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายปรเมษฐ์ เปอะปิน
โรงเรียนหอพระ
333 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนวลพรรณ ปลอดรุชา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
334 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวคำขิ่น ลุงตา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
335 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวนภา ลุงอ่อง
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
336 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศลิษา ชมภูมิ่ง
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
337 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววฬาพร ดีต๋า
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
338 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายเจษฎา ปัญญาบุญกุศล
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
339 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชมพู่ ทองคำ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
340 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเกศลิน ผักหวาน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
341 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณิชารีย์ พลเยี่ยม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
342 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจันทนา ลุงต๊ะ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
343 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายจิรนน สมบุญโสด
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
344 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกานต์นิธิ ฟองมูล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
345 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายนนทพัทธ์ สายเครื่อง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
346 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกุศล ต๊ะ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
347 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายพงศกร อุดบัววงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
348 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายวรชัย สุนยะ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
349 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวกัญญาวีย์ ศรีแท่นแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
350 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวจันทรจรัส แซ่หลอ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
351 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจินัทชา ยารังษี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
352 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจิรัชญา กันยา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
353 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวชนิดาภา ปินไชย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
354 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวญาณัจฉรา รุจนรงศ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
355 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวณิชาภัทร อินศรี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
356 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายตรีสุวรรณ เดชะกูล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
357 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธนัยนาถ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
358 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
359 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวเบญญา​ภา กุลกรพงษ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
360 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายปณิธาน เสรเมธากุล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
361 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพิชชาพร แก้วมะลิวงค์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
362 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายรติพงศ์ บำรุงพาณิชย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
363 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวรวินันท์ งามอนุรักษ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
364 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววนัชญา จันทร์เที่ยง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
365 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวศรีสุวรรณ์ เชื้อชาย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
366 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสายไหม ไชยคำหล้า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
367 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายสุประวีณ์ เหลืองหิรัญ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
368 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววณิชยา สิงห์แก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
369 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญเงิน นางสาวสมิตานันท์ สันชัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
370 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวจิราภา ตุละเสน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
371 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววนัชพร เชียงแขก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
372 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวญาณิศา ธรรมานุพัฒน์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
373 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพิมพ์ชนก กสิผล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
374 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายทีบาร์ จาวรรณ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
375 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธัญกมล ลังกาเปี้ย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
376 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวญาณิศา คงธนพาณิชย์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
377 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาววรัญญภัทร์ ดีหล้า
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
378 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายปฐานันดร์ จันภิรมณ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
379 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวปิยนุช ย้อยยด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
380 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวอาทิตยาพร ธิอิ่น
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
381 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวธนพร ตั้งผดุงสุข
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
382 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภูมิภัทร บุตรชัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
383 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภาณุพงศ์ วังแง่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
384 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวทิพวรินท์ สีห์วรางกูร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
385 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายกฤตภาส ราชบัณฑิตย์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
386 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวแพรวพราว ธัญญแก้ว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
387 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวพวงผกา หล้าคำมูล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
388 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสิริญา รมหิรัญ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
389 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวภัทรนันท์ สิริโชติสกุล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
390 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นางสาวสุชัญสินี กันทะ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
391 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายภูเมศ ท้าวใจ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
392 การแข่งขันการสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D Paper Crafting)
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง นายฤทธิรุทร ปู่หลู่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
393 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธราธิป กุหลั่น
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
394 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพสิษฐ มูลสม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
395 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายวรชัย สุนยะ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
396 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายกุศล ต๊ะ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
397 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพงศกร อุดบัววงศ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
398 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายอภิวิชญ์ ดวงมนตรี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
399 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายรพีพัฒน์ อินทจักร์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
400 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายกนิส อริวรรณา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
401 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายอติวิชญ์ โนนคำวงศ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
402 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัชชา สิทธิเวช
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
403 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ปวน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
404 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวมยุรี จะกา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
405 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววิลาสินี ลุงหริ่ง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
406 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอริสา วงษ์ลิขิตเลิศ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
407 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธนาพร โพธิระ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
408 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวจุฑามณี ธรรมเซ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
409 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอรไพลิน เข็มเล็ก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
410 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวจิราภา ลุงตะ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
411 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฐณิชา จิรสินสุนทร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
412 โครงงารวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณิชากร ไอวรรณ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
413 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพัสตราภรณ์ อุดบัววงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
414 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฐธิรา ชัยนา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
415 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววรินทร อินทร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
416 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธมนวรรณ ไคร้เงิน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
417 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภราพร น้อยแดง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
418 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกัลยา แซ่หย่าง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
419 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววาสินี มาแปง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
420 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอรอนงค์ ลุงชวน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
421 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวศศินิภา บุญมา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
422 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
423 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวรัตนวดี เพียรการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
424 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกชพร อาจหาญ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
425 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอาทิตญา คำมี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
426 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายณิชกุณ ชุ่มลือ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
427 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปณาลี ทรงอยู่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
428 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
429 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายศุภโชติ เบ้าชาลี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
430 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายวชิรายุทธ เสมอเชื้อ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
431 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวเวทิกา หงษ์สี่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
432 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวชนิสรา หมอเก่ง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
433 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวเพ็ญพิชชา นันทชาติ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
434 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวจิรวดี สิงห์ตระหง่าน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
435 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววิศารัตน์ ดวงทิพย์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
436 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพสิษฐ์ สิงห์อุไร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
437 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวรมย์ธีรา ภาชนนท์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
438 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอรุโณชา ฟูศรีกุล
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
439 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายสืบสกุล โพนทอง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
440 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายจารุภัทร ใจจง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
441 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายฐิตินันท์ บุญยะมหา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
442 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายภูริพัฒน์ วงษ์แก้วจันทร์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
443 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณิชา ชัยปัญญา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
444 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวสุธาสินี โชคนทีสกุล
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
445 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายดุษฎี แก้วก๋อง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
446 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายอภิชาติ วงค์จันทร์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
447 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวเชียงลี ทิว
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
448 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพณดา คงดี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
449 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวสิริประภา ล่ำงาม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
450 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธัญพิชชา ปะสี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
451 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฏฐณิชา ทะมองชัย
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
452 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
453 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวศิริลักษณ์ คำนวณ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
454 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพรญาณี วัฒนปฏิภาณ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
455 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพิสิษฐ์ ถาใจยา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
456 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกานต์ทิตา อิ่นคำ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
457 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนิรินธนา ยากรณ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
458 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวแก้ว ลุงก๊ะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
459 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพิมชนก ก๋องแก้ว
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
460 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธิชา ลุงมนต์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
461 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภัสรานันท์ จิตตะ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
462 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกรพิมพ์ สันนิธิรัตน์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
463 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธนเสฏฐ์ จรูญรุ่งเรือง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
464 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฏฐ์รดา ปทุมไพโรจน์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
465 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภาพฟ้า แก้วบัวดี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
466 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายวรวุฒิ ด้วงวงค์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
467 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายชาญวิทย์ อู่ตะเภา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
468 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธนธัส แสงสีแก้ว
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
469 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายสุทธิพันธุ์ อักษรพันธ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
470 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวชัญญา จุ้ยพิทักษ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
471 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพัทธ์ธีรา ธรรมชอบ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
472 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวเขมัศิริ ปัญโญแสง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
473 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวสร้อยทอง ลุงส่า
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
474 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวคัมภีรดา เเกงเขียว
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
475 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวจุฑามาศ พรานไพร
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
476 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวมณีนุช ไชยทองคำ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
477 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววรัญญา วรรณติ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
478 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวฐิติมา มูลมั่ง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
479 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวโฉมสุริยา เราเท่า
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
480 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววรรณวลี ศรีโชค
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
481 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายศราวุธ หลวงมณีวรรณ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
482 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายเมธาวี วรรณวงศ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
483 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกุลธิดา เสนะเปรม
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
484 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกมลฉัตร พินิจ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
485 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายโชติพัฒน์ ชัยจำรูญพันธุ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
486 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายอธิปไตย บุตรหน้อย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
487 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายสมิทธิ์ ใยบัว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
488 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธัญชนก สิมพา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
489 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธนภรณ์ ขุมเงิน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
490 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอธิชา ผางสำเนียง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
491 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพิมพ์ลภัส ประมวน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
492 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวเบญญาภา ชอบจิต
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
493 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกัณฐิกา กุญชร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
494 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนันท์นภัส จะปูน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
495 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนันท์นภรณ์ จะปูน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
496 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวภัคจิราพร โอกาดะ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
497 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปริชมน นาใจ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
498 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอภิชญา พูลโภคา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
499 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวจิรภัทร หินใหญ่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
500 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายศุภณัฐ ปัญญาปิน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
501 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายสิรภัทร กันหา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
502 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายณัฏฐ์สรชัช เหมืองหม้อ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
503 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวมนิษา สลีสองสม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
504 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวอัจฉริยา ชุมคำลือ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
505 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวมัชฌิมา คำยอด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
506 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพงษ์พาดา อะโนมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
507 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายชนัฎฐ์พล ครินชัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
508 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายนิธิศ ตันภิบาล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
509 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฏฐริญา ซ้อนกลิ่นสกุล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
510 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวคุณ พิสิฐบัณฑูรย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
511 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนวรัตน์ การินทร์รัตน์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
512 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปรีชญาพร ใจเกิด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
513 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววาโกะ ฟุรุฮาชิ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
514 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพงศวัฒน์ วีรโชติสกุล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
515 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายวรพงศ์ วงศ์เรียน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
516 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายผาสูง ปันมูลศิลป์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
517 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปภาวี ภูมิประหมัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
518 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวราชาวดี สมนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
519 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายกฤษกร สิทธิอาษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
520 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายกีรติ วิกุล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
521 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายศุทธวีร์ หน่อคำ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
522 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวรัตติกา แก้วประชานนท์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
523 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาววรรณนภา ชาวพิจิตร
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
524 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายชัยชนัตถ์ ตาไฝ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
525 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกนกวรรณ มะหาคำ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
526 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวทรงขวัญ ศรีวิชัย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
527 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายหิรัณย์ แก้วกันใจ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
528 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนาฏนภา ก๋าสม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
529 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธัชชา ไชยพันธ์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
530 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายบุญประพัฒน์ ตานัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
531 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวรุธิรา พรหมมาเย็น
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
532 โครงงานนวัตกรรมเชิงสะเติมศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวลีลาวดี คำฟู
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
533 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธนกร ปันทะนันท์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
534 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวกัญญพัฒน์ คำฟองเครือ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
535 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวณัฐณิชา คามจังหาร
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
536 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายณัฐภูมิ บุญเพิ่มพูล
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
537 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวชญาน์นันท์ ผ่องแผ้ว
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
538 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปุณยาพร ทองสละ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
539 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายศิลป์ เรือนงาม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
540 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายชิตวัน จอมทัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
541 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวสุภาวิตา ทรัพย์สมพงษ์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
542 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายพงศธร หน้อยแปง
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
543 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายธนดล คำตุ้ย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
544 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวบุญสิตา อุปรี
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
545 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นายกษิดิศ ติใหม่
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
546 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนัทธมน ขวัญทัย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
547 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวชุติกาญจน์ มหาวัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
548 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวนภัสสร กันทา
โรงเรียนสันกำแพง
549 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวรัชนีกร ใจคำ
โรงเรียนสันกำแพง
550 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวหยาดพิรุณ แสงสุก
โรงเรียนสันกำแพง
551 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวปพิชญา วงศ์น้อย
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
552 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพิมพ์ชนก กันใจ
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
553 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวหทัยชนก พึ่งเสมา
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
554 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวพรชนก ชงโคสุดโสภา
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
555 โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา
ระดับ : ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
เข้าร่วมการนำเสนอ นางสาวธนภรณ์ ทาทะลักษณ์
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”