ลำดับที่ ชื่อสกุล รางวัล พิมพ์
1 นายพิชิต คำบุรี การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Great Fabrication Learning
รางวัลพิเศษ Collaborative Presentation
2 นางณัฐรินีย์ วัฒนาพันธุ์ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Great Fabrication Learning
รางวัลพิเศษ Collaborative Presentation
3 นางธิดา ฮาวปินใจ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Great Fabrication Learning
รางวัลพิเศษ Collaborative Presentation
4 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Inspiration for Innovation
รางวัลพิเศษ Popular Presentation
5 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Inspiration for Innovation
รางวัลพิเศษ Popular Presentation
6 นางสุรัติยาพร ทวีการไถ การนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
ทางด้าน Pattern of Learning
7 นางศศิวรรณ เสมอเชื้อ การนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
ทางด้าน Pattern of Learning
8 นางนันท์นภัส แก้วอ้น การนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
ทางด้าน Pattern of Learning
9 นางสาวพิมพิไลย เรือนงาม การนำเสนอผลงานวิชาการดีเยี่ยม
ทางด้าน Context Integration Learning
10 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Social Motivation & Life Long Learning
รางวัลพิเศษ The Best Presentation
11 นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน The Best Inspirational Learning
12 นายสิทธิชัย ผ่องใส การนำเสนอผลงานวิชาการดีเยี่ยม
ทางด้าน Meaningful Learning
13 นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Media and Communication Skills
14 นายมงคล ปัญญารัตน์ การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Online Interactive Learning
รางวัลพิเศษ Excellent Presentation
15 นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Developing 21st Century Learning Skills
16 นางสาวนิดาวรรณ ช้างทอง การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน Effective Learning Processes
17 นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี การนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
ทางด้าน Collaborative Learning
18 นายชนาธิป จันทร์สอง การนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
ทางด้าน A Modern Paradigm in Learning
19 นายกัมปนาท อุดมธนวานิช การนำเสนอผลงานวิชาการดีเยี่ยม
ทางด้าน Learning in Difficult Situations
20 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กันตนา ธรรมวรรณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
ทางด้าน Technology Integration for Learning Activities
21 นายมนตรี นามแฮด การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
22 นางน่ารัก อินทรเรืองศร การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
23 นางสาวรชนีกร ธรรมนิทัศนา การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
24 นางวราภรณ์ มโนแสง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
25 นายดวงดี บุญเรืองยา การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
26 นางเสาวลักษณ์ การดี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
27 นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
28 นางสาวธีรฎา ไชยเดช การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
29 นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
30 นางปาริชาต สินธุพันธ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
31 นางสาวประไพร หยุดรัมย์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
32 นางสาวภาวิณี จันทร์หอม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
33 นายนพวิชญ์ วงค์สม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
34 นางสาวลำยวน ไวทำ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
35 นางสาวดาววิภา มีบุญ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
36 นางสาวมณีรัตน์ ธินะ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
37 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
38 นางสาววราภรณ์ เป้ามณี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
39 นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
40 นายมงคล ปัญญารัตน์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
41 นายกัมปนาท อุดมธนวานิช การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
42 นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
43 นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
44 นางสาววัลยา ไชยพรม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
45 นายสุชาติ ไชยวัณ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
46 นางทวีพร ฟูวงษ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
47 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กันตนา ธรรมวรรณ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
48 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
49 นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
50 นายนนทนันท์ คันธวงศ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
51 นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
52 นางกรรณิกา คำป๊อก การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
53 นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
54 นางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
55 นางสาวเกศรา ต๊ะมัง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
56 นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
57 นางสาววารุณี ธรรมขันธ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
58 นางสาวศยามล เมฆวงค์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
59 นางกัญญารัตน์ สุมนะ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
60 นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
61 นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
62 นายสิทธิชัย ผ่องใส การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
63 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
64 นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
65 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
66 นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
67 นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
68 นางสาวสราลี ดุภะสกุล การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
69 นางชัญญานุช คงเมือง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
70 นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
71 นางกัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
72 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
73 นางอำพร ทองหล่อ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
74 นางประกาศิต พรมเขียว การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
75 นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
76 นายกุลวรรธน์ อินทะอุด การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
77 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
78 นายธีรุตม์ บุญมา การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
79 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดี
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
80 นางดวงดารา โกสินทร์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
81 นางสุกัญญา เหมืองสอง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
82 นายศุภชัย ทองเข็ม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
83 นายวสุพงษ์ อิวาง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
84 นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
85 นายสันติ กลิ่นขวัญ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
86 นายสุชาติ ไชยวัณ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผลงานวิจัย
หัวข้อมโนทัศน์แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
87 นางสาวสุพรรณี ปินใจ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
88 นางขวัญภัทร ไชยวงค์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
89 นางสาวอภิญญา ด้วงยศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
90 นางสาวจิรพร ไชยคำร้อง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
91 นางสาวบงกช กิตติวรกานต์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
92 นางสาวจันทนี บุญเป็ง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
93 นายอนุสรณ์ จิตตาวงศ์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
94 นางสาวอริญา ดวงพรม การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
95 นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรี การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
96 นางสาวจันทร์จุฬา เที่ยงแท้ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19
97 นายสุพล แสงจันทร์ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย
ประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19