ลำดับที่ ชื่อการแข่ง/ระดับ รางวัล ชื่อ-สกุล/สถานะ พิมพ์
1 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากมะเขือเทศ เหรียญเงิน นางสาวนันท์นภัส กันทะลา
สถานะ : นักเรียน
2 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากมะเขือเทศ เหรียญเงิน นางสาวเจตนิพิฐ โนชัย
สถานะ : นักเรียน
3 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากมะเขือเทศ เหรียญเงิน นางสาวปาณิสรา ชื่นจิตต์
สถานะ : นักเรียน
4 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากมะเขือเทศ เหรียญเงิน นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
สถานะ : ครู
5 สวนผักลอยน้ำ เหรียญทองแดง นางสาวขวัญพิชชา กันธะ
สถานะ : นักเรียน
6 สวนผักลอยน้ำ เหรียญทองแดง นางสาวปัณฑิตา พรรณสาร
สถานะ : นักเรียน
7 สวนผักลอยน้ำ เหรียญทองแดง นางสาวจุฑารัตน์ นันทา
สถานะ : นักเรียน
8 สวนผักลอยน้ำ เหรียญทองแดง นายเทวิน มูลวรรณ์
สถานะ : ครู
9 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างคราบน้ำมันของสารซาโปนินด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เหรียญเงิน นางสาวนิศาชล  จันทร์แจ้ง
สถานะ : นักเรียน
10 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างคราบน้ำมันของสารซาโปนินด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เหรียญเงิน นางสาวสายสกุล แก้วก้อ
สถานะ : นักเรียน
11 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างคราบน้ำมันของสารซาโปนินด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เหรียญเงิน นางสาวนันทพา อดิเรกธรรมากร
สถานะ : นักเรียน
12 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างคราบน้ำมันของสารซาโปนินด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เหรียญเงิน นางสาวแคทลียา สมแปง
สถานะ : ครู
13 เรือเก็บขยะในแหล่งน้ำบังคับวิทยุ เหรียญทองแดง นายสาริน เขียวสา
สถานะ : นักเรียน
14 เรือเก็บขยะในแหล่งน้ำบังคับวิทยุ เหรียญทองแดง นายสุรัชต์ชเบช ทะลอมคำ
สถานะ : นักเรียน
15 เรือเก็บขยะในแหล่งน้ำบังคับวิทยุ เหรียญทองแดง นายปราณ ธรรมวิวรณ์กุล
สถานะ : นักเรียน
16 เรือเก็บขยะในแหล่งน้ำบังคับวิทยุ เหรียญทองแดง นายไกรศร จองมูลสุข
สถานะ : ครู
17 การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง เหรียญทองแดง นายณัฐพล ถิระปัญญาธร
สถานะ : นักเรียน
18 การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง เหรียญทองแดง นางสาวพิสุดา เจริญเมือง
สถานะ : นักเรียน
19 การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง เหรียญทองแดง นางสาวภัทรสิรา ศรีกันยา
สถานะ : นักเรียน
20 การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง เหรียญทองแดง นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
สถานะ : ครู
21 ระบบช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสั่งการด้วยเสียง เหรียญทอง นายพงศ์วิชญ์  สมตา
สถานะ : นักเรียน
22 ระบบช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสั่งการด้วยเสียง เหรียญทอง นายกัมปนาท ชัยมูลฐาน
สถานะ : นักเรียน
23 ระบบช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสั่งการด้วยเสียง เหรียญทอง นางสาวเขมิสรา ปีเจริญ
สถานะ : นักเรียน
24 ระบบช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสั่งการด้วยเสียง เหรียญทอง นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง
สถานะ : ครู
25 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะหล่ำปลีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลต้านการอักเสบเฉพาะที่ เหรียญทอง นางสาวพิมพ์ชนก ภู่ทอง
สถานะ : นักเรียน
26 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะหล่ำปลีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลต้านการอักเสบเฉพาะที่ เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
27 กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ เหรียญทองแดง นางสาวรุจีรา แก้วบุญเรือง
สถานะ : นักเรียน
28 กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ เหรียญทองแดง นางสาวชลันภรณ์ ถากว้าง
สถานะ : นักเรียน
29 กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ เหรียญทองแดง นางสาวโรจนรัตน์ วงศ์กระจ่าง
สถานะ : นักเรียน
30 กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ เหรียญทองแดง นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
31 การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของผงกล้วยในการนำมาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ เหรียญเงิน นางสาวกนกนาถ ไชยยามูล
สถานะ : นักเรียน
32 การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของผงกล้วยในการนำมาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ เหรียญเงิน นางสาวจิรนันย์ ธัญกรพงศ์พันธุ์
สถานะ : นักเรียน
33 การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของผงกล้วยในการนำมาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ เหรียญเงิน นายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์
สถานะ : นักเรียน
34 การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติของผงกล้วยในการนำมาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ เหรียญเงิน นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
สถานะ : ครู
35 ตู้ปลากรองฝุ่น เหรียญเงิน นางสาวนภสร กาญจนมุสิก
สถานะ : นักเรียน
36 ตู้ปลากรองฝุ่น เหรียญเงิน นายชิติสรรค์ แสนเกรียง
สถานะ : นักเรียน
37 ตู้ปลากรองฝุ่น เหรียญเงิน นางสาวภัทรพร เมืองธรรม
สถานะ : นักเรียน
38 ตู้ปลากรองฝุ่น เหรียญเงิน นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
สถานะ : ครู
39 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะตัวโม่ง เหรียญทองแดง นายพีรณัฐ จันโม
สถานะ : นักเรียน
40 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะตัวโม่ง เหรียญทองแดง นายเสฎฐวุฒิ กันธิมาพงค์
สถานะ : นักเรียน
41 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะตัวโม่ง เหรียญทองแดง นายพงษ์ศิริ อิ่มสมบัติ
สถานะ : นักเรียน
42 ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้ำต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะตัวโม่ง เหรียญทองแดง นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
สถานะ : ครู
43 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง อบเชยและเปลือกกล้วย เหรียญเงิน นางสาวณัฐฐาพร เพชรล้ำ
สถานะ : นักเรียน
44 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง อบเชยและเปลือกกล้วย เหรียญเงิน นางสาวตัซนีม ไช่
สถานะ : นักเรียน
45 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง อบเชยและเปลือกกล้วย เหรียญเงิน นางสาวจุฑารัตน์ ปุริสุม
สถานะ : นักเรียน
46 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง อบเชยและเปลือกกล้วย เหรียญเงิน นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานะ : ครู
47 พลาสติกชีวภาพจากขนไก่ เหรียญทอง นายอนพัช อุทธิยา
สถานะ : นักเรียน
48 พลาสติกชีวภาพจากขนไก่ เหรียญทอง นายภูมิชนก ผันผาย
สถานะ : นักเรียน
49 พลาสติกชีวภาพจากขนไก่ เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
50 ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ เหรียญเงิน นางสาวปริยฉัตร ทานะขันธ์
สถานะ : นักเรียน
51 ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ เหรียญเงิน นางสาวอภิชญา ศรีอุดมสุวรรณ
สถานะ : นักเรียน
52 ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ เหรียญเงิน นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเมย
สถานะ : นักเรียน
53 ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ เหรียญเงิน นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
สถานะ : ครู
54 โครงงานรถตัดหญ้าวิทยุบังคับจากโซล่าเซลล์ เหรียญทอง นางสาวจรรยพร สุ่นทอง
สถานะ : นักเรียน
55 โครงงานรถตัดหญ้าวิทยุบังคับจากโซล่าเซลล์ เหรียญทอง นางสาวอสมา หลอดทอง
สถานะ : นักเรียน
56 โครงงานรถตัดหญ้าวิทยุบังคับจากโซล่าเซลล์ เหรียญทอง นางสาวพัชรกมล วงค์นันตา
สถานะ : นักเรียน
57 โครงงานรถตัดหญ้าวิทยุบังคับจากโซล่าเซลล์ เหรียญทอง นายไกรศร จองมูลสุข
สถานะ : ครู
58 ตู้จดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เหรียญทอง นายสกฤษฏ์ ขุนแหลม
สถานะ : นักเรียน
59 ตู้จดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เหรียญทอง นายภูริณัฐ ศรีสมบัติ
สถานะ : นักเรียน
60 ตู้จดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เหรียญทอง นายณพล สุขโชติ
สถานะ : นักเรียน
61 ตู้จดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เหรียญทอง นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
สถานะ : ครู
62 การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดเพื่อนำไปทาโลชั่นบำรุงผิว เหรียญทอง นางสาวณิชารีย์ พรมดำ
สถานะ : นักเรียน
63 การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดเพื่อนำไปทาโลชั่นบำรุงผิว เหรียญทอง นางสาวนภัสนันท์ ไชยอัมพรจิตร
สถานะ : นักเรียน
64 การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดเพื่อนำไปทาโลชั่นบำรุงผิว เหรียญทอง นางสาวกัญญาณิษฐ์ ช่างทอง
สถานะ : นักเรียน
65 การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดเพื่อนำไปทาโลชั่นบำรุงผิว เหรียญทอง นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
สถานะ : ครู
66 รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง) เหรียญทอง นายภูริพล ศรีกา
สถานะ : นักเรียน
67 รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง) เหรียญทอง นายสิทธิชัย ณ ลำพูน
สถานะ : นักเรียน
68 รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง) เหรียญทอง นายภูมิกิจ นิลวรรณ
สถานะ : นักเรียน
69 รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง) เหรียญทอง นายเทวิน มูลวรรณ์
สถานะ : ครู
70 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย เหรียญทอง นายนิติธร ตันกิม
สถานะ : นักเรียน
71 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย เหรียญทอง นายกษิดิศ เสริมศรี
สถานะ : นักเรียน
72 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย เหรียญทอง นายชนพัฒน์ ใจกว้าง
สถานะ : นักเรียน
73 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัย เหรียญทอง นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์
สถานะ : ครู
74 พอลิเมอร์รดน้ำต้นไม้ เหรียญเงิน นางสาวบุษกร ลิขสิทธิพันธุ์
สถานะ : นักเรียน
75 พอลิเมอร์รดน้ำต้นไม้ เหรียญเงิน นางสาวกริษฐา พวงทอง
สถานะ : นักเรียน
76 พอลิเมอร์รดน้ำต้นไม้ เหรียญเงิน นายณพล บุญทอง
สถานะ : นักเรียน
77 พอลิเมอร์รดน้ำต้นไม้ เหรียญเงิน นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
78 สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ เหรียญทอง นางสาวนันท์นภัส กรรณิกา
สถานะ : นักเรียน
79 สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ เหรียญทอง นางสาวณัฐณิชา อินตรา
สถานะ : นักเรียน
80 สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ เหรียญทอง นายธนกฤต อินต๊ะวิไชย
สถานะ : นักเรียน
81 สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ยับยั้งการเกิดเชื้อราบนไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ เหรียญทอง นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานะ : ครู
82 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ เหรียญเงิน นางสาวสิริธร พิพัฒน์หฤทัยกุล
สถานะ : นักเรียน
83 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ เหรียญเงิน นางสาวฐานิสร์ ทีปต์จิร
สถานะ : นักเรียน
84 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ เหรียญเงิน นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
สถานะ : ครู
85 การศึกษาพฤติกรรมการกินพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนและจุลกายวิภาคศาสตร์ของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งตระกูลด้วงรำข้าวสาลี (Zophobas morio) เหรียญเงิน นางสาวจุฬาลักษณ์ มะโนศร
สถานะ : นักเรียน
86 การศึกษาพฤติกรรมการกินพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนและจุลกายวิภาคศาสตร์ของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งตระกูลด้วงรำข้าวสาลี (Zophobas morio) เหรียญเงิน นายธีรภัทร์ วงศ์เขียว
สถานะ : นักเรียน
87 การศึกษาพฤติกรรมการกินพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนและจุลกายวิภาคศาสตร์ของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งตระกูลด้วงรำข้าวสาลี (Zophobas morio) เหรียญเงิน นายฉันทวิชญ์ สอาดล้วน
สถานะ : นักเรียน
88 การศึกษาพฤติกรรมการกินพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนและจุลกายวิภาคศาสตร์ของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งตระกูลด้วงรำข้าวสาลี (Zophobas morio) เหรียญเงิน นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
สถานะ : ครู
89 การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย นางสาวพิมพ์ชนก ปินตาวัน
สถานะ : นักเรียน
90 การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย นางสาวณัฐธิดา สมภักดี
สถานะ : นักเรียน
91 การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย นางสาวพัณณสิริ สิริผ่องใส
สถานะ : นักเรียน
92 การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานะ : ครู
93 การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยติดสีย้อมผ้าของแทนนินที่สกัดจากเปลือกเงาะร่วมกับสารช่วยติดสี เหรียญเงิน นายถนัดกิจ ตานัง
สถานะ : นักเรียน
94 การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยติดสีย้อมผ้าของแทนนินที่สกัดจากเปลือกเงาะร่วมกับสารช่วยติดสี เหรียญเงิน นายกิติภูมิ หมูเขื่อน
สถานะ : นักเรียน
95 การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยติดสีย้อมผ้าของแทนนินที่สกัดจากเปลือกเงาะร่วมกับสารช่วยติดสี เหรียญเงิน นางสาวแคทลียา สมแปง
สถานะ : ครู
96 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม เหรียญทอง นายรชต ประทีป ณ ถลาง
สถานะ : นักเรียน
97 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม เหรียญทอง นายสิปปภาส ปิติวรรณ
สถานะ : นักเรียน
98 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม เหรียญทอง นายธนวัชร์ ปานมณี
สถานะ : นักเรียน
99 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม เหรียญทอง นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
สถานะ : ครู
100 การศึกษาหาอัตราส่วนเเละประสิทธิภาพของสารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์รักษาส้นเท้าเเตก เหรียญทอง นางสาววรัญญา ไทยหิรัญยุค
สถานะ : นักเรียน
101 การศึกษาหาอัตราส่วนเเละประสิทธิภาพของสารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์รักษาส้นเท้าเเตก เหรียญทอง นายพัชรชัย เกษมจิตต์
สถานะ : นักเรียน
102 การศึกษาหาอัตราส่วนเเละประสิทธิภาพของสารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์รักษาส้นเท้าเเตก เหรียญทอง นางสาวกัลยกร เกษรทอง
สถานะ : นักเรียน
103 การศึกษาหาอัตราส่วนเเละประสิทธิภาพของสารธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการทำผลิตภัณฑ์รักษาส้นเท้าเเตก เหรียญทอง นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
สถานะ : ครู
104 การศึกษาสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือด เหรียญทอง นางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะ
สถานะ : นักเรียน
105 การศึกษาสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือด เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
106 การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารของปลาในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ เหรียญทอง นางสาวอณัญญา ศรีทอง
สถานะ : นักเรียน
107 การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารของปลาในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : นักเรียน
108 แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสมุนไพรในลูกประคบ เหรียญทองแดง นางสาวสุชานันท์ เวียงนนท์
สถานะ : นักเรียน
109 แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสมุนไพรในลูกประคบ เหรียญทองแดง นางสาวภัณฑิรา แก้วกาบคำ
สถานะ : นักเรียน
110 แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสมุนไพรในลูกประคบ เหรียญทองแดง นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
111 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตของสาหร่ายบัวและสาหร่ายหางกระรอก เหรียญทอง นายสิณะมล ตระกูลอภิรักษ์
สถานะ : นักเรียน
112 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตของสาหร่ายบัวและสาหร่ายหางกระรอก เหรียญทอง นางสาวชลิตา ทนันไชย
สถานะ : นักเรียน
113 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตของสาหร่ายบัวและสาหร่ายหางกระรอก เหรียญทอง นางสาววริศรา แก้วบุญมา
สถานะ : นักเรียน
114 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตของสาหร่ายบัวและสาหร่ายหางกระรอก เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
115 การยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิวซิเลจในเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ เหรียญเงิน นางสาวธัญวรัตม์ เรืองบุญ
สถานะ : นักเรียน
116 การยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิวซิเลจในเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ เหรียญเงิน นางสาวชนกนันท์ คำแสน
สถานะ : นักเรียน
117 การยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิวซิเลจในเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ เหรียญเงิน นางสาวชนัญชิดา วงษ์ราช
สถานะ : นักเรียน
118 การยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิวซิเลจในเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ เหรียญเงิน นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
119 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ เหรียญเงิน นางสาวธีราภรณ์ เข็มประดับ
สถานะ : นักเรียน
120 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ เหรียญเงิน นายเอกวิทย์ เต็มกันทา
สถานะ : นักเรียน
121 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ เหรียญเงิน นางสาวภัทรนันท์ เนียมพรมลี
สถานะ : นักเรียน
122 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ เหรียญเงิน นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
123 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเกมกลยุทธ์ของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เหรียญทอง นายบริวุฒิ จิรมงคลรัช
สถานะ : นักเรียน
124 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเกมกลยุทธ์ของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เหรียญทอง นายจิรัชพัท นันตา
สถานะ : นักเรียน
125 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเกมกลยุทธ์ของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เหรียญทอง นายกิตติภัฎ กนกทิพยกุล
สถานะ : นักเรียน
126 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเกมกลยุทธ์ของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เหรียญทอง นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์
สถานะ : ครู
127 การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ เหรียญทอง นางสาวจุฑาทิพ พรมคำตัน
สถานะ : นักเรียน
128 การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ เหรียญทอง นางสาวธัญชนก สมหมาย
สถานะ : นักเรียน
129 การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ เหรียญทอง นางสาวธันยชนก ลายคำ
สถานะ : นักเรียน
130 การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
131 การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยจากสาหร่ายเทา แหนแดง และผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู เหรียญทองแดง นางสาวลฎาภา เสมอชีพ
สถานะ : นักเรียน
132 การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยจากสาหร่ายเทา แหนแดง และผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู เหรียญทองแดง นางสาวนัชชา ชลประทิน
สถานะ : นักเรียน
133 การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยจากสาหร่ายเทา แหนแดง และผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู เหรียญทองแดง นางสาวธัญวรัตม์ ทิพย์เจิง
สถานะ : นักเรียน
134 การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยจากสาหร่ายเทา แหนแดง และผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนู เหรียญทองแดง นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร
สถานะ : ครู
135 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย Autoclave เหรียญเงิน นางสาวธิษณา กิติเรียงลาภ
สถานะ : นักเรียน
136 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย Autoclave เหรียญเงิน นางสาวศรีสุวรรณ์ เชื้อชาย
สถานะ : นักเรียน
137 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย Autoclave เหรียญเงิน นางสาวกัญญาวีย์ ศรีแท่นแก้ว
สถานะ : นักเรียน
138 การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้สารเคมีและสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย Autoclave เหรียญเงิน นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู
139 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น เหรียญทอง นายอลงกรณ์ บุญบำรุงทรัพย์
สถานะ : นักเรียน
140 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น เหรียญทอง นางสาวชุติกาญจน์ ต่ำแก้ว
สถานะ : นักเรียน
141 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น เหรียญทอง นางสาวนภสร จันทร์ตา
สถานะ : นักเรียน
142 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชและการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น เหรียญทอง นางสาวแคทลียา สมแปง
สถานะ : ครู
143 การศึกษาการหาตำแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหรียญทอง นายธนพัฒน์ ปันป่า
สถานะ : นักเรียน
144 การศึกษาการหาตำแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหรียญทอง นายณัฐนันท์ อุปนันท์
สถานะ : นักเรียน
145 การศึกษาการหาตำแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหรียญทอง นางสาวธันยธร พัตรากุล
สถานะ : นักเรียน
146 การศึกษาการหาตำแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหรียญทอง นางนันทณัฐ นันทพงศ์
สถานะ : ครู
147 เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ เหรียญทองแดง นายศิรวิทย์ สายเขียว
สถานะ : นักเรียน
148 เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ เหรียญทองแดง นายวรภากร อ่อนเปี่ยม
สถานะ : นักเรียน
149 เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ เหรียญทองแดง นายศิรวิชญ์ ทรายคำ
สถานะ : นักเรียน
150 เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ เหรียญทองแดง นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร
สถานะ : ครู
151 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะเดา ในรูปของบาล์มเพื่อไล่เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เหรียญทองแดง นางสาวตาณรีย์ เฮงสกุล
สถานะ : นักเรียน
152 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะเดา ในรูปของบาล์มเพื่อไล่เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เหรียญทองแดง นายสุรวัช นรินทร์
สถานะ : นักเรียน
153 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะเดา ในรูปของบาล์มเพื่อไล่เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เหรียญทองแดง นายสิรภพ เดชวงศ์ยา
สถานะ : นักเรียน
154 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสะเดา ในรูปของบาล์มเพื่อไล่เพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus เหรียญทองแดง นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานะ : ครู
155 การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาทับทิมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน เหรียญทอง นายเจษฎากร โพธิบุญ
สถานะ : นักเรียน
156 การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาทับทิมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน เหรียญทอง นายชนุดม หนักแน่น
สถานะ : นักเรียน
157 การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาทับทิมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับน้ำมัน เหรียญทอง นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานะ : ครู