#ติดต่อเรา

งาน STEM 2021

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ทีมพัฒนาเว็บไซต์
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์
ครูผู้ดูแล : ทีมพัฒนาเว็บไซต์
2. นายกัมปนาท ชัยมูลฐาน
ทีมพัฒนาเว็บไซต์
3. นายรัชชานนท์ มุขแก้ว
ทีมพัฒนาเว็บไซต์
YRC TECH
Yupparaj Wittayalai School Technology Development