Card image cap

เหรียญทอง

มหัศจรรย์ม้วนชิด ชั้นวาง STEM KIDS พิชิตสิ่งของ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
สมาชิกกลุ่ม

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เปียงใจ
เด็กหญิงเขมิกา จันทร์ตา
เด็กชายชานนท์ เชอมือ

ครูที่ปรึกษา

นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ
นายวสุพงษ์ อิวาง

ดาวน์โหลดโปสเตอร์