Card image cap

เหรียญเงิน

Automatic medical box

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงพิชชาภา ชาญมานนท์
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง จูฑะพุทธิ
เด็กชายชลากร อัศวณิชชากร

ครูที่ปรึกษา

นายสัญญา ฉอ้อนโฉม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์