Card image cap

เหรียญทอง

แบบจำลองหุ่นสำหรับ CPR เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงธัญสิริ ทีปต์บุรพล
เด็กหญิงไพลิน จิระโต
เด็กหญิงญาดา เรืองพานิช

ครูที่ปรึกษา

นางสาววริศรา ชมพูแก้ว
นายสัญญา ฉอ้อนโฉม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์