Card image cap

เหรียญเงิน

หูฟังแปลภาษา(Soundslater)

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สมาชิกกลุ่ม

เด็กชายพิชชาทร ศิระมานะกุล
เด็กชายภูมิระพี เตียวสกุล
เด็กชายฐณัจฉพงศ์ ปรีดากัญญารัตน์

ครูที่ปรึกษา

นายสัญญา ฉอ้อนโฉม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์