Card image cap

เหรียญเงิน

สารเคลือบเพคตินเพื่อยืดอายุการเก็บของมะม่วงสุกพันธุ์โชคอนันต์

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงจอมขวัญ ชื่นตา
เด็กหญิงจิรภัทร ชุ่มมงคล
เด็กหญิงศิริฉัตร เทพประสาร

ครูที่ปรึกษา

นายจักรกฤช อินเปี้ย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์