Card image cap

เหรียญเงิน

พัดลมขยะอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงแอปเปิ้ล ขยันดี
เด็กหญิงพรพรรณ์ นิลารัตน์
เด็กหญิง-

ครูที่ปรึกษา

นางณัฐณิชา สิทธิไพศาล
นางสาวศรินทร์ทิพย์ กริมเขียว

ดาวน์โหลดโปสเตอร์