Card image cap

เหรียญเงิน

ถุงเก็บอุณหภูมิ

โรงเรียนสันกำแพง
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงวรัญญา ผาลัย
เด็กหญิงกุลนที บุญฝั้น
เด็กหญิงกตัญญุตา ชมสวรรค์

ครูที่ปรึกษา

นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์
นายพงษ์ตะวัน แสงทอง

ดาวน์โหลดโปสเตอร์