Card image cap

เหรียญทอง

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศจากพรอพอลิสชันโรงโดยใช้หลักเครื่องพ่นไอน้ำ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สมาชิกกลุ่ม

เด็กชายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์
เด็กหญิงพิชชาภา ยอดยิ่ง
เด็กชายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์

ครูที่ปรึกษา

นางพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์
นางสาวอีสซา เดสสิ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์