Card image cap

เหรียญทอง

รองเท้าส่องสว่าง

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงบุญฐิตา พรรณกุล
เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงทอง
เด็กหญิงณิฐชาภรณ์ วาระโว

ครูที่ปรึกษา

นางราตรี ธีรพันธุ์พงศ์
นางสาวสวรรยา ขวานเพชร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์