Card image cap

เหรียญทอง

โครงงานสายรัดข้อมืออัจฉริยะ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงสิริอาภา ปันทุราภรณ์
เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์
-

ครูที่ปรึกษา

นายปิยะ ไชยอ้าย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์