Card image cap

เหรียญทอง

เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงปราณปรียา เซี่ยงฉิน
เด็กหญิงขวัญจิรา พงศ์ไพรสกุล
เด็กหญิงนรีกานต์ กูลพรม

ครูที่ปรึกษา

นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
นายนิธิกร นุภาดี

ดาวน์โหลดโปสเตอร์