Card image cap

เหรียญเงิน

โคมไฟอัจฉริยะ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สมาชิกกลุ่ม

เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
เด็กหญิงสุรภา ทิพย์​อุโมงค์​

ครูที่ปรึกษา

นางสุกัญญา เหมืองสอง

ดาวน์โหลดโปสเตอร์