การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนสระแก้ว (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
นางสาวสราลี ดุภะสกุล
นางชัญญานุช คงเมือง

ดาวน์โหลดโปสเตอร์