การใช้ GOOGLE WORKSPACE และแอพลิเคชัน สำหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ตามกระบวนการ 5Es รายวิชาฟิสิกส์ ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โรงเรียนสระแก้ว (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
นางปาริชาต สินธุพันธ์
นางสาวประไพร หยุดรัมย์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์