ผลการจัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้ PhET Simulations รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-2019

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์