การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ CBL - STEM Model เรื่องการเคลื่อนที่ 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรในชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเตยวิทยา

โรงเรียนคำเตยวิทยา (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์