ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดทางเคมี 3 ระดับ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนามโนทัศน์เคมีอินทรีย์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวศยามล เมฆวงค์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์