การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสร้างองค์ ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บูรณาการสะเต็มศึกษา

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางกัญญารัตน์ สุมนะ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์