การจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รูปแบบ (STEM)^2 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม (ผลงานประเภทตัวแทนสถานศึกษา)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวปุญญิศา สมมิตร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์