นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน Google Classroom และสื่อเทคโนโลยีกับประสบการณ์จัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวลำยวน ไวทำ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์