การพัฒนานวัตกรน้อยเมืองฝาก ตามแนวคิดของการสร้างองค์ความรู้และทักษะจาก STEM

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่

ดาวน์โหลดโปสเตอร์