การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แนวการสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางดวงดารา โกสินทร์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์