การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา โดยใช้ Google site เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว

ดาวน์โหลดโปสเตอร์