การส่งเสริมทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน (ตามแนว ADDIE Model , Inquiry cycle , Deming Model Cycle และ STEM'Ed)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์