รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ในสถานการณ์ COVID - 19

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นางอำพร ทองหล่อ
นางประกาศิต พรมเขียว
นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์