การจัดการเรียนรู้และการวัดแนะประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น

ดาวน์โหลดโปสเตอร์