การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างทางเคมีของสารพันธุกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการปฏิบัติโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ร่วมกับสื่อการสอน Active Paper Model เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์ วิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นายมงคล ปัญญารัตน์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์