การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาเคมีด้วยรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โรงเรียนเลิงนกทา (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางกัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี

ดาวน์โหลดโปสเตอร์