แนวทางการวัดการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในวิชาเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

โรงเรียนเลิงนกทา (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี

ดาวน์โหลดโปสเตอร์