กิจกรรมในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการใช้กิจกรรมเกมการตอบคำถามออนไลน์ เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด - 19

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์