การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะข้ามสายงานเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (ผลงานประเภทบุคคล)

Card image cap
สมาชิก

นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี

ดาวน์โหลดโปสเตอร์