การจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง Plant Pot from Organic

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ
นายนนทนันท์ คันธวงศ์
นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์