การผสมผสานการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นายกุลวรรธน์ อินทะอุด
นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์