การบูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ผลงานประเภททีม)

Card image cap
สมาชิก

นางกรรณิกา คำป๊อก
นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์
นางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์