Card image cap

เหรียญเงิน

ระบบจ่ายเจลล์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

automatic gel dispenser
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวปริยฉัตร ทานะขันธ์
นางสาวอภิชญา ศรีอุดมสุวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเมย

ครูที่ปรึกษา

นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์