Card image cap

เหรียญทอง

รองเท้าไฟฟ้า(รองเท้าแห่งพลัง)

Shoes of Tomorrow
สมาชิกกลุ่ม

นายภูริพล ศรีกา
นายสิทธิชัย ณ ลำพูน
นายภูมิกิจ นิลวรรณ

ครูที่ปรึกษา

นายเทวิน มูลวรรณ์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์