Card image cap

เหรียญเงิน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้ำมันจากเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติ

-
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวสิริธร พิพัฒน์หฤทัยกุล
นางสาวฐานิสร์ ทีปต์จิร

ครูที่ปรึกษา

นางบุปผา  ธนะชัยขันธ์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์