Card image cap

การศึกษาอิทธิพลของสารช่วยติดสีที่มีต่อเฉดสีของสารย้อมธรรมชาติจากขมิ้นบนผ้าฝ้าย

A study of the influence of color additives on the shades of natural turmeric dyes on cotton fabrics
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวพิมพ์ชนก ปินตาวัน
นางสาวณัฐธิดา สมภักดี
นางสาวพัณณสิริ สิริผ่องใส

ครูที่ปรึกษา

นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล

ดาวน์โหลดโปสเตอร์