Card image cap

เหรียญทอง

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth  ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม 

The study of training a neural network for depth estimation by comparing the similarity between input and output
สมาชิกกลุ่ม

นายรชต ประทีป ณ ถลาง
นายสิปปภาส  ปิติวรรณ
นายธนวัชร์  ปานมณี

ครูที่ปรึกษา

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์