Card image cap

เหรียญเงิน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากครัวเรือนของเส้นใยธรรมชาติ

The comparison of household-oil waste absorption efficiency using natural fibers
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวธีราภรณ์ เข็มประดับ
นายเอกวิทย์ เต็มกันทา
นางสาวภัทรนันท์ เนียมพรมลี

ครูที่ปรึกษา

นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์