Card image cap

เหรียญทอง

การคัดแยกเชื้อราที่สามารถย่อยไคตินเพื่อประยุกต์ใช้กำจัดบ้านเชิงชีวภาพ

-
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวจุฑาทิพ พรมคำตัน
นางสาวธัญชนก สมหมาย
นางสาวธันยชนก ลายคำ

ครูที่ปรึกษา

นายมงคล ปัญญารัตน์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์