Card image cap

เหรียญทองแดง

เครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติ

Automatic bird feeder
สมาชิกกลุ่ม

นายศิรวิทย์ สายเขียว
นายนายวรภากร  อ่อนเปี่ยม
นายศิรวิชญ์  ทรายคำ

ครูที่ปรึกษา

นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์