Card image cap

เหรียญทองแดง

การศึกษาประสิทธิภาพของโฟมโปรตีนดับเพลิง

Efficacy study of protein foam fire extinguishing
สมาชิกกลุ่ม

นายณัฐพล  ถิระปัญญาธร
นางสาวพิสุดา  เจริญเมือง
นางสาวภัทรสิรา ศรีกันยา

ครูที่ปรึกษา

นางบุปผา ธนะชัยขันธ์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์